Projektit ja harjoitustyöt

Kandidaatin- (tutkintovaatimusten kohta BHu/BFe 561) tai mahdollisesti maisterinopintoihin sisältyvä käytännön työharjoittelu (Projekt/Praktikum) voidaan suorittaa kahdella tapaa.

 

1. Projekt/Praktikum-kurssi

Mahdollisuuksien mukaan laitoksella järjestetään projektikursseja, joilla opiskelijat yhdessä toteuttavat projektityön, esim. tietokannan, näyttelyn tai tilaisuuden järjestämisen.

 

2. Yksilöllinen harjoitustyö

Projektiksi tai harjoitustyöksi voidaan hyväksyä myös opiskelijan itsenäinen projektityö omalla laitoksella tai jossain ulkoisessa laitoksessa (esim. kulttuuri-instituutti, koulu, lähetystö), mikäli 

  • työ on käytännöllisesti suuntautunutta ja tulevien ammattinäkymien kannalta relevanttia;
  • työ liittyy yhteen tai useampaan suomalais-ugrilaiseen kieleen, kirjallisuuteen tai kulttuuriin;
  • työmäärä valmisteluineen vastaa 10 ECTS-pistettä eli n. 250 työtuntia;
  • joku laitoksen opettajista sitoutuu valvomaan työtä ja mikäli se suoritetaan jossain ulkopuolisessa laitoksessa, on etukäteen hyväksynyt työsuunnitelman;
  • työn valmistuttua siitä toimitetaan yksityiskohtainen kirjallinen selostus.