Kuulustelut

Loppukuulustelut

Loppukuulustelulla arvosteltavat (nichtprüfungsimmanent) kurssit (luennot, VO) päättyvät kirjalliseen tai suulliseen tenttiin, johon opiskelijan on itse ilmoittauduttava U:SPACE-järjestelmässä. Tenttien ajankohdat ilmoitetaan U:SPACEssa sekä laitoksen kotisivulla. Kutakin kurssia kohti on tarjottava yhteensä neljä lopputentin suoritus- tai uusintamahdollisuutta. Ensimmäinen loppukuulustelu on kyseisen lukukauden lopussa.

Hyväksytynkin lopputentin voi uusia (korkeintaan 6 kuukauden kuluessa). Uusintasuoritus kuitenkin mitätöi edellisen, joten tentin uusinta voi teoriassa johtaa myös huonompaan tai jopa hylättyyn arvosanaan. Hylätyn tentin voi uusia korkeintaan kolme kertaa. Viimeinen uusintakerta on kommissionelle Prüfung, eli se suoritetaan opettajaryhmän valvonnassa. Jos tätäkään uusintaa ei hyväksytä, opiskelija suljetaan pois ko. opinto-ohjelmasta.

Jatkuva-arviointisilla (prüfungsimmanent) kursseilla loppuarvosana määräytyy useamman tekijän perusteella, ei vain loppukuulustelun. Jos tällaisen kurssin loppuarvosana on "hylätty" (5), koko kurssi on suoritettava uudelleen. 

Kurssit arvostellaan yleensä arvosana-asteikolla 1 (sehr gut, erinomainen) – 5 (nicht genügend, hylätty).

Kielitaitokoe

Opiskelijat, joilla on jo ennestään hyvä unkarin tai suomen kielen taito, voivat korvata hungarologian tai fennistiikan opintojen kielikurssimodulit (Spracherwerb 1-6) suorittamalla laitoksen oman kielitaitokokeen (Sprachbeherrschungsprüfung). (Huom: Kielitaitokoe on laitoksen oma sisäinen järjestely, se arvostellaan normaalien kuulustelujen tapaan, mutta siitä ei saa virallista kielitaitotodistusta yliopiston ulkopuoliseen käyttöön.)

Kielitaitokokeita järjestetään kerran lukukaudessa, ja ajankohdista ilmoitetaan laitoksen kotisivulla.

Kielitaitokoe koostuu kirjallisesta osasta (jossa mitataan kieliopin hallintaa, tekstin ymmärtämistä ja tuottamista) sekä suullisesta osasta (keskustelu, jolla arvioidaan sujuvuutta ja sanaston hallintaa).

Hylätyn kielitaitokokeen voi uusia seuraavalla lukukaudella.